GreenRider
directe levering - alles op voorraad !     
   

Download algemene voorwaarden

Artikel 1.     Algemeen
1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VOCwaarland, en een Wederpartij waarop VOCwaarland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VOCwaarland, voor de uitvoering waarvan door VOCwaarland derden dienen te worden betrokken.
3.       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VOCwaarland en zijn directie.
4.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VOCwaarland en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest' van deze bepalingen.
7.       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.       Indien VOCwaarland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VOCwaarland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2      Offertes en aanbiedingen
1.       Alle offertes en aanbiedingen van VOCwaarland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.       VOCwaarland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VOCwaarland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VOCwaarland anders aangeeft.
5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht VOCwaarland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3      Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
Goederen zijn standaard uit voorraad leverbaar en worden direct na de ontvangst van de betaling verzendklaar gemaakt en bij de transporteur aangeboden. In andere gevallen is de leveringstermijn voor de bestelde goederen ten hoogste 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding mag de wederpartij direct van de koop afzien en zal VOCwaarland het daarvoor reeds betaalde direct terugstorten.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een andere termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij VOCwaarland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VOCwaarland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
VOCwaarland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. VOCwaarland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VOCwaarland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien VOCwaarland gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan VOCwaarland ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VOCwaarland zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VOCwaarland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VOCwaarland bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van VOCwaarland op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VOCwaarland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VOCwaarland gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van VOCwaarland daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien VOCwaarland bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is VOCwaarland onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
• Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
• indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan VOCwaarland toekomende bevoegdheid of een op VOCwaarland rustende verplichting ingevolge de wet;
• In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij VOCwaarland alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.        VOCwaarland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
● de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
● na het sluiten van de overeenkomst VOCwaarland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
● de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
● Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VOCwaarland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VOCwaarland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
● indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VOCwaarland kan worden gevergd.
2.        Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is VOCwaarland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOCwaarland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VOCwaarland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.        Indien VOCwaarland op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VOCwaarland, zal VOCwaarland in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan VOCwaarland is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. VOCwaarland zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door VOCwaarland genoemde termijn te voldoen, tenzij VOCwaarland anders aangeeft.
6.        In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VOCwaarland vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VOCwaarland op de Wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.         Indien de overeenkomst met een consument wordt ontbonden zoals beschreven in de pagina Retourgarantie zijn de daar vermelde regelingen voor herroepingsrecht en terugbetaling van toepassing. Deze prevaleren boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 5       Overmacht
1.       VOCwaarland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VOCwaarland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VOCwaarland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VOCwaarland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VOCwaarland zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.       VOCwaarland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.       Indien VOCwaarland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VOCwaarland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6       Betaling en incassokosten
1.       Betaling dient steeds te geschieden vóór de verzending en levering van de goederen.
2.       Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VOCwaarland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7       Eigendomsvoorbehoud: niet van toepassing.
Artikel 8      Garanties, onderzoek en reclames
1.Zichttermijn van 1 maand voor consumenten:
Tot uiterlijk 1 maand na de ontvangst van de goederen kan de consument deze - ongeschonden en in de originele verpakking - terugsturen, mits voldoende gefrankeerd en voorzien van (een kopie van) de aankoopfactuur. 
De consument die hiervan gebruik wil maken, bericht VOCwaarland vóór het retour zenden van de goederen daarvan per email (via het contactformulier op de pagina klantenservice) of per brief.
Na correcte ontvangst van deze goederen stort VOCwaarland het aankoopbedrag binnen 1 week terug.
2.  De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VOCwaarland kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
3.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode zoals is aangegeven bij de artikelgroep op de website van VOCwaarland, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door VOCwaarland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
4.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VOCwaarland, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VOCwaarland geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5.  De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen terstond schriftelijk aan VOCwaarland te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VOCwaarland in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient  VOCwaarlandin de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VOCwaarland de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van VOCwaarland, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan VOCwaarland vooraf te retourneren en de eigendom daarover aan VOCwaarland te verschaffen, tenzij VOCwaarland anders aangeeft.
8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VOCwaarland daardoor
gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9.  Garantie op LiFePo4 accu's vervalt als deze accu's zijn geladen met een andere dan de door ons voor deze accu geleverde lader.
Artikel 9      Aansprakelijkheid
1.  Indien VOCwaarland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.  VOCwaarland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VOCwaarland is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.  VOCwaarland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VOCwaarland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VOCwaarland toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.  VOCwaarland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.  Indien VOCwaarland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VOCwaarland beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.  De aansprakelijkheid van VOCwaarland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VOCwaarland of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10    Verjaringstermijn
1.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VOCwaarland en de door VOCwaarland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij VOCwaarland van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11    Risico-overgang
1.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12    Vrijwaring
1.   De Wederpartij vrijwaart VOCwaarland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VOCwaarland toerekenbaar is.
2.   Indien VOCwaarland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VOCwaarland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VOCwaarland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VOCwaarland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 13     Intellectuele eigendom
1.    VOCwaarland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VOCwaarland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14    Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VOCwaarland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 

 
 
 

CONTACT

Vocwaarland
Barchjeblom 4
8723 HC  Koudum
Nederland

tel: 06 461 666 70
kvk: 59015616
btw: NL070638950B02

email: verstuur via de pagina "contact"

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.